W dniu 13.02.2024 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2) pn.:

"Przebudowa ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  2024/BZP 00103177/01   w dniu 13.02.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: