W dniu 26.01.2024 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Opracowanie dokumentacji aplikacyjno-studialnej dla projektów transportowych Miasta Bydgoszczy  
Nr sprawy NF.2531.6.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2024/BZP 00070746 w dniu 26.01.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/879807

ID postepowania: 879807