W dniu 19.01.2024 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego pn.: Budowa ulicy Nowy Port - etap I - roboty kanalizacyjne, Nr sprawy NF.2531.3.2024.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2024/BZP 00050463/01 w dniu 19.01.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/875074

ID postępowania na Platformie: (ID 875074)