W dniu 24.10.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Budowa ulicy Gersona na os. Górzyskowo w Bydgoszczy (Program BBO) w systemie projektuj i buduj.

Nr sprawy 050/2023.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2023/BZP 00458674/01 w dniu 24.10.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/833619

ID postepowania: 833619