W dniu 26.05.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2) pn.:

"Utrzymanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 r."

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00235285/01 w dniu 26.05.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772533

 ID postępowania: 772533