W dniu 25.05.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: 

Budowa oświetlenia ulic w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj

Nr sprawy 025/2023.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00231829/01 w dniu 25.05.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/767676