W dniu 24.04.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2) pn.:

"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych w rejonie szkół podstawowych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00188614/01 w dniu 24.04.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: