W dniu 17.04.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:

 

Przebudowa ulicy Kotowicza i Kromera (etap II) w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
Nr 2023/BZP 00178496/01w dniu 17.04.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/749172

ID postępowania: 749172