W dniu 28.02.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO)

Nr sprawy 006/2023.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2023/BZP 00113990 w dniu 28.02.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/732855

ID postepowania: 732855