W dniu 20.02.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2) pn.:

 "Przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 r."

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00102235 w dniu 20.02.2023 r.

 Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/728519

 

ID postępowania: 728519