W dniu 12.12.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
„Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy w 2023 r."


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr nr 2022/BZP 00489743/01 w dniu 2022-12-12.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/702017


ID postępowania: 702017