W dniu 10.11.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
„Przebudowa i budowa mostów w Bydgoszczy – prace projektowe"
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00434513/01 z dnia 2022-11-10.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/683022

ID postępowania:683022