W dniu 12.10.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:

Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2022 roku i demontaż dekoracji świątecznej w 2023 roku

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2022/BZP 00388053/01 w dniu 2022-10-12

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/674837

ID postępowania: 674837