W dniu 14.04.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Jar Czynu Społecznego- rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na jarze na os. Wyżyny w Bydgoszczy (Program BBO) Nr sprawy 021/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 
2022/BZP 00123014/01w dniu 14.04.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/601022