W dniu 07.04.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Roboty awaryjno - utrzymaniowe i remontowe na obiektach mostowych i inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy w 2022 . Nr sprawy 019/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 
2022/BZP 00112986/01 w dniu 07.04.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/597290