W dniu 28.03.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 239 (ul. Armii Krajowej) nad torami PKP w Bydgoszczy.

Nr sprawy 014/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2022/BZP 00065539/01 w dniu 28.03.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/592271 

ID postepowania: 592271