W dniu 10.03.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:

" Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych na terenie Miasta Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00081100/01 z dnia 2022-03-10

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/proceeding/preview/584030

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/584030