W dniu 28.10.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, segregowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w 2022 r."
Nr sprawy 039/2021.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00249786/01w dniu 28.10.2021 r.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/528166

ID postępowania: 528166