W dniu 20.10.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Wymiana warstwy ścieralnej na „Północnych Mostach Solidarności” w ciągu ul. Focha oraz na moście im. Św. Antoniego z Padwy w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy, w ramach robot utrzymaniowych w 2021 r.

Nr sprawy 040/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00239237/01 w dniu 20.10.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/524717

ID postępowania: 524717