W dniu 10.08.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn. Modernizacja parkingu przy ul. Pastalozziego na oś. Bartodzieje w Bydgoszczy (program BBO) nr sprawy 028_2021
 


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00142097/01 z dnia 2021-08-10 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
 https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/493747


ID postępowania: 493747