W dniu 02.07.2021 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: 

Stabilizacja nawierzchni ul. Hożej na oś. Wilczak – Jary w Bydgoszczy – program BBO    nr sprawy 024/2021.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  2021/BZP 00102344/01 z dnia 2021-07-02.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
 

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/478750