W dniu 01.06.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Przebudowa chodnika zlokalizowanego przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Pomorskiej (strona nieparzysta)

Nr sprawy 018/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00070132/01 w dniu 01.06.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/465450

ID postepowania: ID 465450