W dniu 18.05.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji; na podstawie art. 275 pkt 2 uPzp pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Koronowska – Opławiec w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057028/01 z dnia 18.05.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/459179

ID postępowania: 459179