autobus-3W piątek 24 czerwca 2022 roku autobusy i tramwaje obsługiwane przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne (MZK) nie wyjechała na bydgoskie ulice. 

Po mieście kursują tylko linie autobusowe obsługiwane przez drugiego operatora.

Bydgoszczanie zostali zakładnikami w nielegalnym strajku

Linie nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,52,54,57,59,60,61,64,65,68,71,74,77,79,80,81,82,83,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,ZaT i ZaT8 w dniu dzisiejszym (piątek 24.06) NIE WYJECHAŁY NA SWOJE TRASY !

BEZ ZMIAN funkcjonują tylko linie autobusowe obsługowane przez operatora Irex Trans tj. 51,53,55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76 i 85.

1. Pomiędzy kim jest spór.

Spór toczy się między załogą MZK a Zarządem Spółki i dotyczy wynagrodzeń. Miasto Bydgoszcz nie jest stroną tego sporu.

2. Czy płatności między MZK a ZDMiKP są regulowane na bieżąco.
Tak, Miasto Bydgoszcz reguluje płatności na rzecz MZK zgodnie z zawartymi umowami, w których są określone stawki jednostkowe za tzw. wozokilometr.

3. Czy zostało zawarte porozumienie między Zarządem Spółki, Miastem i Związkami Zawodowymi.
Tak, w ubiegłym roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Spółki, Związkami Zawodowymi a Miastem, w którym określono zasady ustalenia stawek jednostkowych od roku 2023. Warunki te są realizowane czego wyrazem jest prowadzona korespondencja między Miastem a Zarządem MZK.

4. Czy wymagania wobec MZK są wygórowane w stosunku do wymagań wobec Operatora wyłonionego w trybie przetargowym.
Nie, warunki umowne są analogiczne zarówno dla MZK jak i dla operatorów wyłonionych w trybie przetargowym.

5. Jakie jest wynagrodzenie MZK a jakie Operatorów wyłonionych w trybie przetargowym.
Obecnie stawka za 1 wozokilometr dla MZK wynosi 8,52 zł netto za autobus przegubowy i 7,65 zł netto za autobus krótki.
Firma Irex Trans otrzymuje 7,53 zł netto za autobus przegubowy i średnio 6,63 zł za autobus krótki.
Firma Mobilis złożyła ofertę na stawki 7,33 zł netto za autobus przegubowy i 6,25 zł netto za autobus krótki.

6. Dlaczego strajk jest nielegalny ?
• Zgodnie z ustawami krajowymi powinny być m.in. mediacje lub strajk ostrzegawczy. Nie można blokować firmy działającej na rzecz mieszkańców, bez dochowania procedur wynikających z prawa krajowego.
• Złamano porozumienie zawarte w 2021r. między związkami zawodowymi, spółką i miastem przy udziale zewnetrznego mediatora.
• ZDMiKP płaci wszystkie opłaty wobec MZK za świadczone usługi na czas. A sprawy wynagrodzeń nie są ustalane przez Miasto, a są wewnętrzną sprawą spółki MZK
• MZK realizuje usługę za stawki większe od podmiotu prywatnego, obsługującego wybrane linie autobusowe.
• Strajk jest niezgodny z przepisami prawa i jest uderzeniem przede wszystkim w mieszkańców.

Zgodnie z Ustawą o rozwiązaniu sporów zbiorowych ":
Art 7.1 Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art 1, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.
Art 8. Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy
Art 10. Jeżeli strona, która wszczęła spór podtrzymuje zgłoszone żądania, spór ten prowadzony jest przez strony z udziałem osoby dającej gwarancję bezstronności, zwanej dalej mediatorem.
Art 15. Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej.

Art 20.3. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem

autobus-4Pragniemy poinformować, że jako Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy nie zostaliśmy oficjalnie poinformowani o jakichkolwiek planach protestu ze strony pracowników MZK oraz problemami w zakresie realizacji umów przewozowych na terenie m. Bydgoszczy.

Wystąpiliśmy do Kierownictwa MZK o podjęcie niezbędnych działań w zakresie zapewnienie ciągłości utrzymania transportu publicznego na terenie Miasta w przypadku protestu ich pracowników.

Sprawy pracownicze wewnątrz Spółki MZK, są sprawami wewnętrznymi pomiędzy pracownikami, związkami zawodowymi a kadrą zarządzającą Spółką.

ZDMiKP nie jest stroną w jakimkolwiek sporze.

To wyłącznie sprawa wewnętrzna Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o.

Wszelkie płatności za usługi przewozowe na terenie Miasta na rzecz MZK jako naszego usługobiorcy są regulowane na bieżąco.
Zgodnie z obowiązującym prawem w tego rodzaju sytuacjach obowiązuje ustawa o sporach zbiorowych, w której stronami sporu są wyłącznie pracownicy i kierownictwo MZK.

Bydgoszczanie stali się dziś zakładnikami w nielegalnym strajku zorganizowanego przez cześć pracowników MZK.

O sytuacji komunikacyjnej w mieście, będziemy informować na bieżąco.