Bydgoskie Dni Energii3

W środę 25.04. W Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy odbyła się konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego nt.: „Elektromobilność fakty, mity, rzeczywistość."


W konferencji wziął udział Pan Adam Krűger, który reprezentował ZDMiKP, a uczestnikom przestawił prezentację nt.: „Strategii poprawy, jakości powietrza dla miasta Bydgoszczy". W prezentacji zostały zawarte informacje dotyczące wpływu komunikacji, na jakość powietrza w mieście. Z badań wynika, że na 22% emisji komunikacyjnej pyłu PM 10 tylko 1,26% pochodzi z transportu publicznego, a 20,74% jest emitowane przez transport indywidualny.
Miasto od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do poprawy, jakości powietrza. Założyliśmy wraz z operatorami linii autobusowych, że zredukujemy emisję zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji publicznej m.in. przez zakup nowego taboru spełniającego wyśrubowane normy EURO. Dodatkowo w latach 2019-2021 w ramach podpisanego porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu bezemisyjnego transportu publicznego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Miastem Bydgoszcz planujemy zakupić autobusy bezemisyjne. Zawarte porozumienie zakłada zakup 10 szt. pojazdów długich (18 metrowych) oraz 20 szt. pojazdów krótkich (12 metrowych). W ramach zawartego porozumienia na terenie miasta zostanie również wybudowana niezbędna infrastruktura do ich ładowania.
Warto dodać, że kolejne realizowane przez nas inwestycje drogowe nie pozostaną bez znaczenia dla poprawy, jakości powietrza w mieście. Budowy kolejnych buspasów, linii tramwajowych i rozbudowa roweru aglomeracyjnego, to zaledwie kilka przykładów z branży drogowej, które z pewnością przyczynią się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy naszego miasta.