Bilet
Miło nam przekazać informację, że od 20.04.2018 r. decyzją Rady Miasta Bydgoszczy zostaje rozszerzony katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Zwolnione z opłat będą:
• osoby, o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693 i 1220 oraz z 2017 r. poz. 1386), według brzmienia tej ustawy w dniu podjęcia niniejszej.
Zwolnienie na podstawie ważnej legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

oraz

• osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. i osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych w brzmieniu nadanym odpowiednio art. 6 ust. 1 pkt 10 i art. 6 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, poz. 1386, poz. 38, poz. 2120 oraz z 2018 r. poz. 1321 i poz. 138)
Zwolnienie na podstawie decyzji kierującego Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.