Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek
  oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006r. Nr 38, poz. 266)
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego pasażer może złożyć reklamację:
  1. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu: na adres siedziby Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a,
  2. jeżeli nie zgadza się z treścią wystawionego wezwania do zapłaty za brak ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu (wzór pisma):
  • - na adres siedziby Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
  • - lub do punktu składania reklamacji ZDMiKP mieszczącego  się w Filii  firmy kontrolerskiej – Z W „Renoma” Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 58 (I piętro holu Dworca PKS).
 1. Reklamację składa się w formie pisemnej.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • datę sporządzenia reklamacji,
  • nazwę i adres jednostki, do której składana jest reklamacja (wg pkt. 1a lub 1b),
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
  • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
  • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdej sprawy),
  • wykaz załączonych dokumentów, podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
  • do reklamacji powinny być dołączone oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, paragon zakupu biletu elektronicznego lub podać w piśmie nr karty BKM) oraz potwierdzone kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów – dotyczy tylko reklamacji wymienionych w pkt. 1b,
  • serię i numer każdego z wystawionych wezwań do zapłaty. – dotyczy tylko reklamacji wymienionych w pkt. 1b,
  • pełnomocnictwo, jeżeli reklamację w imieniu pasażera składa inna osoba,
 3. Opłaty
  • Reklamacja jest wolna od opłat.
 4. Termin załatwienia sprawy
  • Do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
  • Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. 3  ZDMiKP wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu uzupełnionej reklamacji do ZDMiKP.
 5. Jednostka odpowiedzialna za załatwienie reklamacji
  • Wydział Taryf i Płatnego Parkowania  Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a,  pok. 4. tel. 52/582-27-65 – w zakresie spraw taryfowych (pkt. 1b).
  • Wydział  Organizacji Transportu  Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a,  pok. 312. tel. 52/582-27-64 – w zakresie realizacji usług przewozowych (pkt. 1a).
 6. Bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:
  • nie zawierają wystarczających informacji pozwalających na identyfikację osoby składającej reklamację,
  • zostaną złożone po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty,
  • w ciągu 14 dni od wezwania przez ZDMiKP nie zostaną uzupełnione o braki formalne.
 7. Przed podjęciem decyzji o złożeniu reklamacji dotyczących spraw taryfowych (pkt.1b) należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami tj.:

UWAGA:Wystawione wezwania do zapłaty podlegają umorzeniu bez konieczności składania reklamacji w przypadku okazania w ciągu 7 kolejnych dni (wliczając niedziele i święta) od dnia przejazdu:

 • ważnego biletu okresowego imiennego, którego pasażer nie miał podczas przejazdu (zakupionego przed dniem kontroli) i uiszczenia opłaty manipulacyjnej,
 • ważnego dokumentu uprawniającego do korzystania z ulg (oryginału) , którego pasażer nie miał podczas przejazdu  i uiszczenia opłaty manipulacyjnej,
 • ważnego biletu okresowego imiennego, zakupionego w dniu kontroli (z ważnością od dnia kontroli), w związku z utratą ważności w dniu poprzedzającym kontrolę  dotychczasowego biletu i uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

Załącznik: Wzór pisma reklamacyjnego (do pobrania)

Załączniki:
Pobierz plik (REKLAMACJA_ZDMIKP_WZOR.pdf)Wzór[ ]33 kB