Przepisy porządkowe dotyczące przewozu osób i bagażu
w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy.

(obowiązują od 01.04.2015 r.)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przepisy porządkowe zwane dalej „Przepisami" stosuje się w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Miasto Bydgoszcz.
2. Przepisy regulują sprawy ochrony życia, zdrowia i mienia oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego.
§ 2. Użyte w treści określenia oznaczają:
1) „operator" – operator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.),
2) „pasażer" - osoba korzystająca z usług przewozowych świadczonych przez operatora,
3) „pojazd" - środek transportu tj. tramwaj lub autobus należący do operatora, przeznaczony do przewozu osób, spełniający warunki określone przepisami o ruchu drogowym i innymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 2
Przewóz osób

§ 3. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer zobowiązany jest stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd.
3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach początkowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu przez kierującego pojazdem czynności związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz ze zmianą kierunku jazdy.
4. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" zobowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem lub nacisnąć przycisk sygnalizacyjny, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku powinna dać wyraźny znak podniesioną ręką.
5. W pojazdach wyposażonych w urządzenie do samoobsługowego otwierania drzwi i odpowiednio oznakowanych pasażer może samodzielnie otwierać drzwi po zatrzymaniu pojazdu na przystanku.
6. W przypadku awaryjnego opuszczenia pojazdu poza przystankami pasażerowie zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.
7. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.
8. Pasażerowie zajmujący miejsca przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku zobowiązani są do zwolnienia tych miejsc, w razie zgłoszenia chęci ich zajęcia przez osoby uprawnione.
9. Pasażerowie zobowiązani są umożliwić ustawienie wózka inwalidzkiego lub dziecięcego na stanowisku przeznaczonym do tego celu. Pasażer przewożący w tym miejscu duży rower zobowiązany jest w takiej sytuacji opuścić pojazd.
10. Jeżeli pojazd jest odpowiednio wyposażony, pasażer poruszający się na wózku inwalidzkim powinien zabezpieczyć się za pomocą pasów bezpieczeństwa.
11. Przewożone wózki dziecięce powinny być ustawione w taki sposób, ażeby uniemożliwić ich przemieszczenie się w trakcie jazdy. Dziecko jadące w wózku powinno być zabezpieczone służącym temu wyposażeniem.
§ 4. Pasażerom zabrania się:
1) wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu,
2) podchodzenia do krawędzi platformy przystankowej w momencie podjeżdżania pojazdu na przystanek,
3) jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
4) otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
5) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
6) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach, wrotkach lub w podobnym sprzęcie,
7) siadania na barierkach ochronnych w przegubie autobusu lub tramwaju,
8) zajmowania miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia,
9) prowadzenia podczas jazdy rozmów z kierującym pojazdem, przebywania
w kabinie kierującego pojazdem, ani zachowywania się w inny sposób utrudniający prowadzenie pojazdu,
10) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
11) nieuzasadnionego dawania sygnału zatrzymania pojazdu,
12) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwieranie drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,
13) spożywania w trakcie podróży napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających i tzw. e-papierosów.

Rozdział 3
Przewóz rzeczy i zwierząt

§ 5. Pasażerowie mogą przewozić wyłącznie rzeczy i zwierzęta niezagrażające bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe.
§ 6. 1. Pasażerowie zobowiązani są nadzorować w czasie podróży przewożony bagaż.
2. Przewożone rzeczy i zwierzęta powinny być umieszczone w pojeździe w sposób nieutrudniający przejścia, nienarażający współpasażerów na zanieczyszczenie odzieży lub inne niewygody oraz niezasłaniający widoczności kierującemu pojazdem.
3. Przewożone rzeczy powinny być zabezpieczone w czasie jazdy przed przemieszczaniem się. Narty mogą być przewożone wyłącznie w pokrowcach.
4. Przewożone małe zwierzęta domowe muszą być umieszczone w koszach lub klatkach albo zabezpieczone w inny sposób przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom.
5. Przewóz psa może odbywać się wyłącznie pod opieką pełnoletniego pasażera oraz pod warunkiem, że pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zasady wymienione w ust. 5 nie dotyczą psów pełniących określone funkcje wynikające z odrębnych przepisów.
§ 7. W pojazdach zabroniony jest przewóz :
1) niezabezpieczonych ostrych narzędzi, białej broni i innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla współpasażerów,
2) otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.,
3) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych przedmiotów lub materiałów niebezpiecznych,
4) zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych pasażerów lub uciążliwych z innych powodów,
5) nabitej broni, z wyjątkiem broni przewożonej przez osoby, których zasady postępowania określają odrębne przepisy.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Przepisach zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Podstawa prawna;
Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy
Załączniki do pobrania: