Obecnie prowadzimy prace nad przygotowaniem przetargu, którego przedmiotem zamówienia będzie opracowanie wielowariantowej koncepcji programowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy". Głównym celem zamówienia jest wskazanie inwestorowi na podstawie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej optymalnego wariantu rozbudowy Trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego przy uwzględnieniu uwarunkowań transportowych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.
Projekt zaplanowaliśmy do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie wydatkowania środków na lata: 2014 - 2020. Inwestycja jest zaplanowana w północnym obszarze miasta i obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: Flisy, Okole, Jachcie, Bocianowo, Zawisza, Osiedle Leśne, Bielawy, Bartodzieje, Bydgoszcz Wschód.
W ramach opracowania zostanie przygotowana wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy Trasy Wschód - Zachód do układu dwujezdniowego spełniająca warunki dla klasy funkcjonalno-technicznej - ulica główna ruchu przyspieszonego. Opracowaniem zostanie również objęte rozplanowanie infrastruktury towarzyszącej inwestycji drogowej, w tym m.in.: oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa z systemem odwodnienia, infrastruktura związana z transportem publicznym (bus-pasy), ścieżka rowerowa, piesza, kanały technologiczne Inteligentnych Systemów Transportowych, ekrany akustyczne.