Aktualności

Czytaj więcej...Podsumowujemy konsultacje dotyczące rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy. Swoje uwagi zgłosiło blisko 800 mieszkańców i organizacji. Spotkanie on-line z udziałem projektantów i ekspertów obejrzało około 11 tysięcy osób. Wiele z nich dotyczyło między innymi torowiska wzdłuż ul. S. Wyszyńskiego.

Budowa nowego torowiska pomiędzy pętlą Bielawy, a rondem Fordońskim zapewniłaby sprawniejsze połączenie centrum Bydgoszczy przez licznie zamieszkane osiedla Bielawy oraz Bartodzieje z ulicą Fordońską i za jej pośrednictwem z osiedlem Fordon.

Umożliwi również sprawniejszy dojazd do obiektów zlokalizowanych przy ulicy Chodkiewicza, takich jak: Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Wojewódzka Komenda Policji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz planowanego kampusu Akademii Muzycznej. Torowisko o długości 1,6 km zlokalizowane byłoby pomiędzy jezdniami ul. Wyszyńskiego.

Czytaj więcej...Zwrotnice i rozjazdy poza jezdniami
Bydgoszczanie w trakcie konsultacji zwrócili uwagę między innymi na gruntowną modernizację ronda Fordońskiego, które ma otrzymać formę turbinowego. Kształt nowej wyspy centralnej wynika wprost z lokalizacji części ruchomych rozjazdów tramwajowych.

Standardem który warto utrzymać w nowych inwestycjach jest unikanie ich umiejscowienia w chodnikach, drogach dla rowerów i przejazdach drogowych. Szerokość pasów ruchu na rondzie wynosząca 3,5m to standardowa szerokość na rondach o liczbie pasów większej niż jeden. Takie parametry wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Pojazdy ciężarowe i autobusy poruszające się po łuku zajmują szerszy korytarz niż jadąc prostym odcinkiem drogi. Szerokość 3,5m jest to również szerokość wymagana warunkami technicznymi dla dróg klasy G i GP (ulice Fordońska i Wyszyńskiego).

W ramach przebudowy Ronda Fordońskiego założono maksymalne wykorzystanie istniejących wlotów i wylotów/jezdni ulic, aby zmniejszyć zakres i koszty inwestycji. Przebudowa ul. Fordońskiej i Jagiellońskiej nie jest przedmiotem niniejszej koncepcji, zakres przebudowy wynika z konieczności dowiązania się wysokościowego dróg do układu torowego.

Czytaj więcej...Dwukierunkowa pętla Bielawy
Dużo pytań dotyczyło też pętli na Bielawach i budowy nowego odcinka ulicy w kierunku ul. Wyszyńskiego. Projektanci zaprojektowali tę pętlę jako dwukierunkową, w sposób umożliwiający jej funkcjonowanie w przypadku awarii na sieci tramwajowej po jednej z jej stron. Wymagało wytyczenia odcinka nowej ulicy roboczo nazwanej „Nowochodkiewicza", jedynie przy takim prowadzeniu torowiska było to możliwe.

Konieczne jest przy takim rozwiązaniu wyburzenie budynku pod adresem Chodkiewicza 86. Nowy odcinek będzie udostępniony również dla samochodów, a stara część ulicy ma mieć status drogi bez przejazdu.

Na tym etapie analizowano również zasadność budowy krótkiego tunelu pod jezdnią ul. Wyszyńskiego w kierunku centrum. Bliskość pętli tramwajowej uniemożliwiłaby zachowanie normatywnych pochyleń podłużnych, zastosowanie funkcjonalnych rozwiązań oraz właściwą obsługę pasażerską. Ograniczałoby to dostępność części przystanków szczególnie dla osób niepełnosprawnych, a koszty takiego rozwiązania byłyby znacznie wyższe.

Czytaj więcej...Nowe miejsce do przesiadek i zielone torowisko
Zgodnie z uwagami bydgoszczan rondo Skrzetuskie zostanie wyposażone w przystanki autobusowe na w ciągu ul. Marii Curie Skłodowskiej. Umożliwi to dokonywanie przesiadek we wszystkich konfiguracjach, w szczególności na nową linię tramwajową. Na ul. Wyszyńskiego zastosowane zostanie zielone torowisko.

Dokładny zakres przedstawiony będzie na etapie opracowywania projektu budowlanego. Torowiska te zostaną zastosowane poza peronami, obszarami skrzyżowań. To rozwiązanie również jako preferowane wskazywali mieszkańcy w trakcie konsultacji. Projektanci będą teraz jeszcze na planach sytuacyjnych wskazywać zakresy, gdzie możliwe jest wykonanie torowiska klasycznego bądź zielonego, wraz z kalkulacją kosztów budowy. Propozycja przesadzania rosnących w pasie zieleni wzdłuż tej ulicy również zostanie przekazana projektantowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu budowlanego.

Warto wiedzieć
Raport z konsultacji wraz ze wszystkimi zgłoszonymi uwagami znajduje się na stronie https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/.

Wcześniej podsumowaliśmy uwagi dotyczące torowiska łączącego ulicę Gdańską z pętlą przy Rycerskiej LINK oraz trasy przez Szwederowo i Górzyskowo do ronda Grunwaldzkiego LINK.

Ważne liczby:
• 11100 odsłon filmu ze spotkania w sprawie konsultacji
• 767 podmiotów zgłaszających uwagi, opinie, pytania

Czytaj więcej...Naprawa uszkodzonych elementów mocowań została już prawie zakończona.
Obecnie trwają roboty przygotowawcze do ponownego napięcia want oraz prace analityczne i badania laboratoryjne wybranych elementów konstrukcji.
Po zakończeniu naciągu want będziemy mogli przystąpić do próbnych obciążeń konstrukcji, a po osiągnięciu satysfakcjonujących wyników udostępnić obiekt do ruchu.

Wszystkie węzły obiektu, zostały już naprawione. Sama naprawa, w szczególności operacje na węzłach mocujących wanty, była bardzo skomplikowana i była prowadzone przy częściowo odprężonych linach.
Spawanie, które było konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach mocujących, powodowało dodatkowe oddziaływanie na istniejące elementy stalowe, dlatego Wykonawca realizował prace w specjalnym reżimie technologicznym.

Wykonano również dodatkową konstrukcję zabezpieczającą strefę łożyska na jednym z filarów rozdzielczych mostu.

Czytaj więcej...Obecnie realizowane są prace dodatkowe na obiekcie, instalowane są czujniki nowego monitoringu.
Ekipy są również gotowe do ponownego naciągnięcia want. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po konsultacjach z zespołem eksperckim oraz po przeprowadzeniu odpowiednich badań.

 Przeprowadzimy dodatkowo badanie zmęczeniowe liny stalowej pobranej z jednej z want mostu.
Chcemy mieć pewność, że awaria nie miała niekorzystnego wpływu na nośność i trwałość podwieszenia całego obiektu. 
Z uwagi na zaangażowanie jednej z czołowych firm zajmującej się technologia podwieszeń wantowych mającej swoją siedzibę poza granicami kraju, pewne analizy były prowadzone równocześnie w Szwajcarii w biurach przedsiębiorstwa BBR. Znaczna część badań zmęczeniowych jest realizowana na Politechnice Bydgoskiej, która posiadają odpowiednie zaplecze laboratoryjno-badawcze do tego typu prac.

Splot liny pobrany z wanty zostanie poddany odpowiednim cyklom rozciągania ponad 2 miliony razy i doprowadzony do zerwania. Jeżeli badania potwierdzą wyniki symulacji teoretycznych, że obecna awaria nie wpłynęła na wytrzymałość lin, trasa będzie mogłą zostać otwarta.

Czytaj więcej...Niezależnie od prowadzonych prac naprawczych i badań mostu, korzystając z pełnej dostępności konstrukcji, wykonujemy szereg innych prac.
Zostaną doprojektowane i zainstalowane jeszcze włazy kratowe, które uniemożliwią gniazdowanie ptactwa w konstrukcji mostu, co powoduje drastyczny spadek skuteczności powłok antykorozyjnych. Podczas prowadzonych prac zakonserwujemy i dodatkowo zabezpieczymy strefę kotwienia mostu do filara od strony Wzgórza Wolności. Oględziny przeprowadzone przez ekspertów przy okazji prac naprawczych potwierdziły taką konieczność.

Dodatkowo zlecono nam również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu.

Czytaj więcej...Obecnie Wykonawca prac intensyfikuje wszelkie niezbędne działania, aby jak najszybciej udostępnić ponownie ruch pojazdów po moście. Zamierza dotrzymać umownego terminu zakończenia prac tj. 26.01.2022 roku. 
Warunkiem koniecznym na dotrzymanie powyższego terminu są jednak korzystne warunki pogodowe (brak opadów śniegu / deszczu) oraz pozytywne wyniki prowadzonych badań konstrukcji. 

Czytaj więcej...Po dokonaniu naprawy i oddaniu mostu do ruchu Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach wiosennych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want. (obecne warunki pogodowe, w tym występujące niskie temperatury w nocy) uniemożliwiają poprawne wykonywanie prac antykorozyjnych.


Nad całością zadania od samego początku czuwa grono wybitnych Naukowców z czołowych polskich uczelni technicznych – z Wrocławia, Gdańska i Bydgoszczy.
Celem ZDMiKP jako zarządcy dróg na terenie miasta Bydgoszczy, jest jak najszybsza naprawa uszkodzonej przeprawy mostowej i udostępnienie jej do ruchu.

Czytaj więcej...Postępują prace przy budowie wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego.
Pojawiły się już pierwsze elementy nowej przeprawy.
W tym miejscu powstanie nowy obiekt z chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem strefy wokół wiaduktu i pod nimi.
Ruch pojazdów na tym odcinku odbywa się bez większych zakłóceń.

Prace rozbiórkowe dotychczasowego wiaduktu zostały już zakończone. Obecnie trwają prace przy budowie kolejnych podpór betonowych wiaduktu i prace montażowe przęseł.

Czytaj więcej...15 grudnia z Radomska, na teren budowy przywiezione i zamontowane zostały trzy pierwsze fragmenty przęsła budowanego wiaduktu. Jeszcze w grudniu zamontowane zostaną kolejne.

W tym czasie w fabryce, na zapleczu budowy, malowane są dalsze elementy konstrukcji stalowej, którą zakład produkcyjny wytworzył już w całości.


Czytaj więcej...Przęsła nowego wiaduktu północnego, podobnie jak południowego, są wykonywane w całości ze stali, co upraszcza i przyspiesza proces budowlany oraz pozwala na zwiększenie stopnia prefabrykacji, która bardzo korzystnie wpływa na jakość.

Na placu budowy gotowy mamy już przyczółek i filar od strony Kapuścisk, a także oczepy (ławy) pozostałych podpór i sprefabrykowane zbrojenie kolejnych filarów.

Czytaj więcej...Ustawione mamy też tymczasowe podpory, na których za pomocą ośmioosiowego dźwigu samochodowego (udźwig do 500 ton) są układane przywiezione elementy konstrukcji.

Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny jeszcze zimą.
Całość prac zakończy się do połowy przyszłego roku.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Czytaj więcej...To już kolejne prace w tym miejscu.
Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami. Teraz realizowane są roboty na wiadukcie północnym. Prace w toku.

Czytaj więcej...    Czytaj więcej...

Czytaj więcej...    Czytaj więcej...


 

Czytaj więcej...Odrzańska, Wycieczkowa, Wejherowska i Platynowa to 4 kolejne ulice, które zyskają twardą nawierzchnię, nowoczesne oświetlenie i elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych.
Ogłosiliśmy właśnie przetarg na ich zaprojektowanie i budowę.
Wcześniej powstały koncepcje, które konsultowaliśmy z mieszkańcami.

Pakiet składający się z 4 zadań zlecany jest w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych. Środki na jego realizację zapewnia wyłącznie Miasto.
W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje rozbudowy kilkunastu gruntówek, które zdobyły w trakcie oceny największą liczbę punktów.
W ten sposób do realizacji trafiły ulice: Odrzańska w Brdyujściu, Wycieczkowa w Opławcu, Wejherowska na Miedzyniu i Platynowa na Osowej Górze.

W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty.
Następnie w ramach prac przebudowana zostanie cała infrastruktura podziemna. Wykonawcy (lub Wykonawca) będą musieli zrealizować też zakres drogowy i wyposażyć ulice w oświetlenie, elementy poprawiające bezpieczeństwo i zagospodarować teren.
Na realizację zadań będzie 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pieszojezdnia do bloków na ul. Odrzańskiej
W Brdyujściu planowana jest budowa pieszojezdni. Wzdłuż ulicy o długości prawie 170 metrów powstanie 10 miejsc postojowych. Ukształtowanie terenu wiąże się z umocnienie skarp przylegających do ulicy płytami ażurowymi. Przebudowane zostanie oświetlenie, a deszczówka będzie odprowadzana do istniejącej kanalizacji deszczowej. Nowa ulica ułatwi m.in. dojazd do zespołu budynków komunalnych wybudowanych w ciągu ostatnich lat. Końcowy fragment ulicy umożliwi w przyszłości dobudowanie nowej ulicy również w kierunku ul. Łowickiej.

Budowa ul. Wycieczkowej
Ulica Wycieczkowa została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Natomiast łączniki równoległe do ul. Sanatoryjnej obsługujące posesje oddalone od głównego przebiegu drogi ustabilizuje geokrata. Wzdłuż jezdni zaplanowano 12 miejsc postojowych. Skrzyżowanie z ul. Letniskową będzie funkcjonować jako wyniesione. Zaplanowano również przebudowę oświetlenia i budowę wpustów odprowadzających deszczówkę do kanalizacji. Łączna długość utwardzonej jezdni i łączników to ponad 400 metrów. Obie ulice: Wycieczkowa i Rajdowa łączą się z utwardzoną wcześniej ul. Sanatoryjną ułatwiając dojazd do dużej liczby posesji.

Ul. Wejherowska dla pieszych i samochodów
Ulica Wejherowska łącząca Nakielską ze Spacerową zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym około 280 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową powstanie parking, wyznaczonych zostanie również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Ulica będzie wyposażona w progi zwalniające, nowe oświetlenie oraz wpusty do kanalizacji deszczowej

Ul. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami
Na Osowej Górze planowane jest utwardzenie ul. Platynowej pomiędzy ulicami Kruszyńską i Ptasią, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości 210 metrów. Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej będą miały formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 zyska nawierzchnię mineralną. Ulica zyska nowe energooszczędne oświetlenie oraz odwodnienie.

Czytaj więcej...Obiektywne kryteria
Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych.
Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta.
Realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach:
- gęstość zaludnienia
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
- wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

Czytaj więcej...W ostatnich latach na terenie miasta powstało ponad 35 kilometrów utwardzonych ulic.
Na ten cel miasto wydało blisko 100 mln zł.

Zadania, realizowane są w oparciu o kilka miejskich programów, o których więcej pisaliśmy TUTAJ 

 

Strona 20 z 342