mawik-2Miejskie wodociągi (MWIK) zakończyły już połowę zadań związanych z budową zbiorników deszczowych.
Zakończyły się m.in. utrudnienia na ul. Jagiellońskiej oraz Szubińskiej przed pl. Poznańskim.
W grudniu zakończą się podstawowe prace przy kolejnych 55 zadaniach.
Na specjalnej mapie można sprawdzić stan zaawansowania wszystkich prac wodociągowych.

Celem bydgoskiego projektu modernizacji systemu deszczowego jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz ochrona miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz nadmiernej ilości wód opadowych i roztopowych.

Dzięki temu Miasto chce rozwiązać problemy związane z podtopieniami budynków, piwnic i ulic w wyniku silnych, nawalnych deszczy.
Dodatkowo zebrana deszczówka z części zbiorników zostanie wykorzystana do podlewania terenów zielonych.

mwik-1Cały projekt o wartości 258 mln zł zyskał wysokie dofinansowanie unijne na poziomie 155 mln zł.
MWiK zrealizował już połowę zadań.

Więcej informacji w formie pytań i odpowiedzi oraz mapa, na której prezentowany jest postęp prac, dostępne są na stronie www.mwik.bydgoszcz.pl

P
ytania i odpowiedzi - MIEJSKIE WODOCIĄGI (MWiK)

Kiedy zakończą się wszystkie prace związane z realizacją projektu modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej?
Zgodnie z zawartymi kontraktami , zakończenie wszystkich prac objętych projektem, związanych z budową zbiorników planowane jest do 11.12.2023 r.
Niektóre roboty wykończeniowe mogą być przedłużone w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Dlaczego wszystkie prace są wykonywane jednocześnie?
Wszystkie prace przy rozbudowie kanalizacji deszczowej początkowo były podzielone na wiele etapów z wykluczeniem jednoczesnych robót w wielu miejscach.
Poprzedni, generalny wykonawca kontraktu, nie wywiązał się z umowy. Inwestor - MWIK, aby uniknąć utraty unijnego dofinansowania w wysokości 154,8 mln zł, podjął decyzję o realizacji części zadań projektowych w nowej perspektywie unijnej. Obecnie realizowany Projekt obejmuje 108, zamiast wcześniej zaplanowanych 157 zadań projektowych.

Dlaczego realizowany jest projekt budowy zbiorników deszczowych i jakie będziemy mieć korzyści?
Po pierwsze, aby uniknąć podtopień budynków, piwnic i ulic w wyniku silnych, nawalnych deszczy.
Po drugie zebrana deszczówka z części zbiorników zostanie wykorzystana do podlewania terenów zielonych.

Czy zadania MWIK są koordynowane z innymi inwestycjami?
Zespół ds. uzgodnień działa w trybie ciągłym. Ze względu na zerwanie kontraktu z winy pierwszego wykonawcy, część zadań prowadzona jest później w stosunku do pierwotnych harmonogramów. Jednak ich realizacja jest niezbędna do wykorzystania przyznanego unijnego dofinansowania 154,8 mln złotych.

Czy wyciągnięte zostaną konsekwencje w stosunku do firmy, która nie wywiązała się z umowy?
Tak. Zostały uruchomione gwarancje bankowe, nałożone kary umowne i przygotowywany jest pozew sądowy.

Jaki jest aktualny stan realizacji inwestycji budowy zbiorników deszczowych w Bydgoszczy?
Ze 108 zadań objętych zakresem Projektu:
- 53 zadania zakończono; (procedura odbiorowa prowadzona jest dla 16 obiektów).
- na 55 zadaniach prowadzone są roboty budowlane,
Prace w toku – zobacz - www.mwik.bydgoszcz.pl

Co decyduje o lokalizacji zadań inwestycyjnych?
Lokalizacje budowanych obiektów retencyjnych nie są przypadkowe.
Wynikają z dotychczasowych wieloletnich obserwacji, bardzo szczegółowych obliczeń, modeli hydraulicznych lokalnej infrastruktury, które pozwoliły wskazać miejsca szczególnie narażone na podtopienia.