nakiel-4Podsumowujemy konsultacje związane z rozbudową ul. Nakielskiej.

Na Wilczaku na odcinku od Słonecznej do Wrocławskiej ulica będzie projektowana z trambuspasami i przystankami wiedeńskimi.
Unikamy wyburzeń i ograniczamy ingerencję w zieleń.

W pierwszej kolejności rozpoczniemy przebudowę odcinka od Łochowskiej do Bronikowskiego, na który wydamy pozyskane środki unijne.
Jeszcze w tym roku zlecimy przygotowanie projektu.

nakiel-1Ulica Nakielska to jedna z najdłuższych bydgoskich ulic. Dystans od ronda przy ul. Łochowskiej do ronda Grunwaldzkiego to prawie 5,5 kilometra.
Komunikuje kilka bydgoskich osiedli: Wilczak, Jary, Miedzyń i Prądy z centrum miasta oraz z węzłem „Bydgoszcz - Miedzyń" na obwodnicy.
Z ulicy każdego dnia korzysta również wielu mieszkańców podmiejskich gmin.

nakiel-3Modernizacja ważnej ulicy będzie odbywała się w etapach.
Przygotowanie dokumentacji na wszystkie odcinki poprzedziliśmy szerokimi konsultacjami społecznymi oraz uzgodnieniami.

Ostatnia tura konsultacji dotyczyła sposobu rozbudowy odcinków przebiegających przez Wilczak i Jary od ul. Bronikowskiego do ronda Grunwaldzkiego.
Eksperci po przeanalizowaniu wszystkich opinii (ponad 160 uwag) wybrali optymalne rozwiązania.

nakiel-6W przypadku tej ulicy wskazania spotkaliśmy się z bardzo różnymi punktami widzenia.
Z jednej strony padały wnioski o wyburzenia i poszerzenia jezdni, budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym a z drugiej oczekiwania związane z zachowaniem wszystkich budynków i minimalnej ingerencji w zieleń.

Uwagi bydgoszczan dotyczyły także przystanków wiedeńskich, parkingów, przebiegu dróg rowerowych.

nakiel-2Projektanci na wiele zagadnień udzieli szczegółowych odpowiedzi np. na temat konieczności odsunięcia nowego wiadukt kolejowego względem starej lokalizacji ze względu na uwarunkowania wysokościowe i zachowanie obsługi przyległych posesji.

Kierunki prowadzenia dalszych prac projektowych na poszczególnych odcinkach prezentujemy poniżej.

Odcinek Bronikowskiego – Słoneczna
Ten odcinek zaprojektujemy w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną opracowaną w 2019 roku i uzupełnioną w 2023 roku o wariant docelowy, uwzględniający planowaną przez PKP modernizację linii kolejowej nr 131 i przewidzianą w jej programie budowę nowego przejścia trasy ul. Nakielskiej pod nasypem kolejowym w rejonie ul. Trentowskiego.
Obszar po zachodniej stronie nasypu kolejowego będzie wykorzystany pod lokalizację jednotorowej pętli tramwajowej oraz parking.

Koncepcja przewiduje na przedmiotowym odcinku między innymi:
- budowę ulicy o przekroju jednojezdniowym, dwukierunkowym, cztero-pasowym, z pasami środkowymi przeznaczonymi dla komunikacji publicznej oraz pojazdów skręcających w lewo na przyległe posesje,
- poszerzenie jezdni do pięciu pasów ruchu w obrębie skrzyżowania z ul. Nasypową,
- przebudowę linii tramwajowej do układu dwutorowego,
- budowę infrastruktury przystankowej,
- budowę dróg rowerowych po stronie południowej na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Słoneczną,
- budowę chodnika po stronie południowej oraz chodników prowadzących do peronów po stronie północnej,
- wykonanie nowej ścieżki (alejki) pieszo-rowerowej na terenie parku,
- przebudowę wlotu ulicy Nasypowej na długości ok. 170 mb,

Decyzja o kontynuowaniu prac projektowych w oparciu o opracowaną koncepcję, podjęta została po uwzględnieniu następujących argumentów:
- przyjęte rozwiązanie pozwala na poprawę przepustowości przedmiotowego odcinka ulicy, w szczególności newralgicznego skrzyżowania Nakielska/Nasypowa
- przy założeniu wzrostu przepustowości, rozwiązanie ogranicza ingerencję w tereny parkowe, minimalizując niezbędną wycinkę drzew (droga pieszo-rowerowa prowadzona od strony północnej wkomponowana w park)
- poprawia warunki ruchu dla pieszych i rowerzystów,
- poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu,
- komplementarności z rozwiązaniami inwestycji realizowanej przez spółkę PKP

Odcinek Słoneczna-Wrocławska
Wybrany model zakłada rozbudowę ul. Nakielskiej na tym odcinku w przekroju 1x4 z dwoma trambuspasami w środku, z drogami rowerowymi poprowadzonymi poza pasem drogowym ul. Nakielskiej, wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego. Zapewni to:
- poprawę funkcjonowania transportu publicznego
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zastosowanie azyli dla pieszych
- brak wyburzeń – pozostawienie istniejących linii zabudowy – warunki ochrony konserwatorskiej,
- poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów.

Odcinek Wrocławska-rondo Grunwaldzkie
Na tym odcinku zachowany zostanie funkcjonujący przekrój ulicy – dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Droga rowerowa również będzie poprowadzona wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego. Model ten zapewni:
- poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów (aktualnie ciąg pieszorowerowy wzdłuż ul. Nakielskiej),
- poprawę warunków ruchu poprzez budowę przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki,
- brak wyburzeń – pozostawienie istniejących linii zabudowy – warunki ochrony konserwatorskiej.

nakiel-7Warto wiedzieć
W 2018 roku rozmawialiśmy z mieszkańcami o przebudowie odcinka od ronda przy ul. Łochowskiej do wiaduktu. Dla tego etapu opracowana została koncepcja programowo-przestrzenna, a w tym roku uzyskaliśmy decyzję środowiskową.

Na podstawie tych materiałów jeszcze w tym roku zlecimy przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego zakładającego budowę jednojezdniowej ulicy z 4 pasami ruchu (dwa środkowe jako buspasy), chodnikami i drogą rowerową i rondem turbinowym na wysokości ul. Bronikowskiego.
Inwestycja będzie ogromnym wyzwaniem finansowym.

Nakielska projekt rys 3W wyniku niekorzystnych zmian w finansowaniu samorządów Bydgoszcz co roku ma około 200 mln złotych mniej na inwestycje. Duże inwestycje mogą być uruchamiane wyłącznie po uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania. W ostatnich latach składaliśmy wnioski o finansowanie tego zadania z KPO i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie otrzymaliśmy na ten cel wnioskowanego wsparcia. Ostatecznie na to zadanie wykorzystamy m.in. fundusze unijne (ok. 6 mln euro) na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Wartość inwestycji szacowana jest natomiast na ok. 60 mln zł.

Nakielska projekt rys 5
Nakielska projekt rys 8