MKW3Trwają prace w przy ważnych inwestycjach na terenie Bydgoszczy. Najważniejsze zadania z wykorzystaniem unijnych funduszy są zlecane po sobie, ale trzeba je zakończyć do 2023 roku.
Jeśli jakikolwiek obiekt zagraża bezpieczeństwu odpowiednie prace są zlecane bez zwłoki.
Z części prac, by ułatwić poruszanie się po mieście, zrezygnowaliśmy w tym roku.

Duży pakiet prowadzonych inwestycji pozwala realizować szereg ważnych zadań, oczekiwanych przez bydgoszczan. Wiążą się one z czasowymi utrudnieniami. Jednak w dłuższej perspektywie będą gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie i rozwój całej Metropolii.

Dzięki rozbudowie infrastruktury w najbliższych latach uda się nam:
• Poprawić bezpieczeństwo
• Skrócić czas podróży
• Wzmocnić transport publiczny
• Stworzyć alternatywne połączenia komunikacyjne
• Ograniczyć zalewanie miejskich ulic i placów i lepiej nawadniać zieleń
• Poprawić jakość powietrza

utru-re-66Duże inwestycje skoordynowane
Największym placem budowy stały się okolice mostu Kazimierza Wielkiego. Powstają tam obecnie nowy most drogowy i tramwajowy. Ułatwią one przejazd pomiędzy Bartodziejami i Kapuściskami. Skróca też czas podróży pomiędzy Fordonem i osiedlami Górnego Tarasu Bydgoszczy.

Prace budowlane o wartości 153 mln zł potrwają dwa lata. Termin realizacji tego typu zadań -finansowanych ze środków unijnych nie może być przesuwany poza rok 2023.

Inwestycję uruchomiliśmy po zakończeniu prac na Kujawskiej i zakończeniu prawie wszystkich prac przy budowie systemu buspasów w mieście (Wały Jagiellońskie, Gdańska, Kolbego). W ubiegłym roku zakończyliśmy natomiast szereg innych dużych zadań drogowych : budowę ul. Grunwaldzkiej, modernizację wiadukt wschodniego na ul. Armii Krajowej, remonty ulic (Stawowej, Magnuszewskiej, Kruszyńskiej, Jagiellońskiej, Nowotoruńskiej) czy budowę kolejnych kilometrów nowych dróg rowerowych

utru-re-4Budujemy i remontujemy mosty
W Bydgoszczy znajduje się ponad 100 obiektów inżynierskich takich jak wiadukty, kładki czy mosty. Przy zakładanym czasie ich użytkowania, muszą one podlegać bieżącym przebudowom lub modernizacjom. W 2021 roku mając na uwadze szereg dużych zadań drogowych, zlecone zostały tylko prace na północnym wiadukcie w ciągu ul. Wojska Polskiego. Ich zakończenie planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.

W bieżącym roku zlecone zostały również prace awaryjne. Rozpoczęły się między innymi roboty naprawcze na Trasie Uniwersyteckiej. Od razu po decyzji nadzoru budowlanego zlecone zostało przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz, zabezpieczenie konstrukcji, przygotowanie dokumentacji i ogłoszone zostało postępowanie celem jak najkrótszego wyłączenia wadliwie zaprojektowanej konstrukcji z użytkowania. Prace nad przywróceniem konstrukcji do ruchu powinny zakończyć się w przeciągu najbliższych 4 miesięcy.

Dzięki przeprowadzonym pracom naprawczym i wzmacniającym w czerwcu przywrócona została przejezdność obu pasów ruchu na wiaduktach warszawskich. Konstrukcje zgodnie z ekspertyzą zyskały dodatkowe podparcia co umożliwia ich bezpieczne użytkowanie w perspektywie najbliższych 10 lat.

utru-re-1Ograniczone prace na nawierzchniach
Co roku aby utrzymać w dobrym stanie technicznym istniejące ulice w mieście, zlecane są też remonty nawierzchni. W Bydgoszczy znajduje się ponad 350 kilometrów dróg z twardą nawierzchnią. Przy zakładanym czasie użytkowania szacowanym na około 15-30 (w zależności od konstrukcji i użytkowania drogi) lat każdego roku powinno się zlecać co najmniej 10 kilometrów odnów i modernizacji.
W tym roku mając na uwadze duże inwestycje unijne, zakres tych prac został ograniczony i skupił się na ulicach osiedlowych zlokalizowanych na obrzeżach miasta lub w miejscach, które nie generują większych utrudnień w ruchu.

Inwestycje nie tylko drogowe
Warto podkreślić, że wiele inwestycji związanych z zajęciem pasa drogowego, nie jest bezpośrednio związana z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury drogowej. Na terenie Miasta relaizowane są liczne inwestycje przy infrastrukturze podziemnej.

Sieć MWiK by mogła sprawnie funkcjonować wymaga stałej kontroli. Wiele odcinków liczącej ponad dwa tysiące kilometrowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poddawanych jest renowacji. Dzięki postawieniu na nowoczesne technologie szereg tych prac odbywa się już metodami bezwykopowymi.

Jednocześnie miejska spółka realizuje największy w historii pakiet zadań dofinansowanych środkami unijnym pod nazwą „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy do zmian klimatycznych" Wartość tego projektu to ponad 250 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 150 mln zł. Ta inwestycja ma za zadanie nie tylko uporządkować sieć kanalizacji deszczowej ale również zmienić myślenie projektantów, architektów, ludzi odpowiedzialnych za projektowanie przestrzeni miejskich. Ma przeciwdziałać temu co nieuchronne – czyli zmianom klimatycznym. Bydgoszcz stanie się miastem , które w okresie nawalnych deszczy retencjonować będzie wodę, po to by wykorzystać ją w suchych okresach.

Już dziś w ramach tego projektu poddano renowacji ponad 90 km istniejącej sieci deszczowej, trwa budowa zbiorników retencyjnych, budowa brakujących kanałów sieci deszczowej oraz podczyszczalni ścieków deszczowych, które zanim trafią do rzeki mają być oczyszczone. Obecnie wykonano już zaplanowane w projekcie zadanie dotyczące renowacji 90 km sieci kanalizacji deszczowej. W ramach tego projektu zostanie zbudowanych m. in: ponad 19 km nowych kanałów deszczowych, 71 zbiorników retencyjnych przepływowych, 28 oczyszczalni ścieków deszczowych oraz wylotów do odbiorników.

remot-666Rury z ciepłem zamiast pieców
Stale unowocześniana i rozbudowywana jest sieć KPEC, co ma szczególne znaczenie w momencie walki o czyste powietrze w Bydgoszczy. Podłączanie kolejnych budynków i kwartałów miasta do ekologicznego ciepła wymaga układania nowych izolowanych rur, budowy przyłączy i węzłów ciepłowniczych. KPEC skupia się obecnie przede wszystkim na rozbudowie sieci na terenie Śródmieścia. W ramach realizowanego projektu powstaje blisko 19 kilometrów nowej sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz nowoczesnych węzłów ciepłowniczych w budynkach odbiorców. To zadanie również dofinansowane unijnymi środkami zostanie dokończone do 2023 roku.

utru-re-3Przed Miastem jeszcze szereg wyzwań.
Planowane są kolejne zadania związane z rozbudową miejskiej infrastruktury. To niezbędny element do życia w bezpiecznym, przyjaznym dla wszystkich i zielonym mieście. W najbliższych latach realizowane będą zadania związane między innymi:
• rozbudową ulicy Nakielskiej
• rozbudową sieci tramwajowej
• budową nowych dróg rowerowych
• rewitalizacją terenów zielonych nad Brdą i Kanałem Bydgoskim
• remontami mostów (m.in. Armii Krajowej wiadukt zachodni, Wojska Polskiego nad magistralą węglową)
• punktową poprawą bezpieczeństwa (m.in. doświetlenie przejść, przebudowa skrzyżowań)
• likwidacją barier architektonicznych
• dalszą rozbudową sieci KPEC oraz kanalizacji deszczowej