Ścieżki rowerowe
Rozpoczynamy realizację kolejnych inwestycji rowerowych.

W najbliższym czasie zrealizujemy dwa zadania w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Bydgoszczy."
Zadanie 1: „Przebudowa z rozbudową ul. Łochowskiej w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego."
Zadanie 2: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej."

Zadanie pierwsze zostało podzielone na dwa etapy:

  • etap pierwszy - obejmie zakres robót związany z infrastrukturą pieszo-rowerową wzdłuż ul. Łochowskiej wraz z towarzyszącym uzbrojeniem oraz innymi robotami dotyczącymi opisywanej lokalizacji oraz wszystkie pozostałe prace nieobjęte w etapie drugim,
  • etap drugi – obejmie zakres robót związany z budowę jezdni na nowo zaprojektowanym rondzie, wraz z towarzyszącym uzbrojeniem oraz z uzyskaniem funkcjonalności ronda dla ruchu.

Na 03 lipca, godzinę 10:00 zaplanowaliśmy przekazanie placu budowy dla opisanych zadań.

Terminy realizacji:

  • termin realizacji zadania pierwszego dla etapu pierwszego - do 26.03.2019r.,
  • termin realizacji zadania pierwszego dla etapu drugiego - do 26.10.2018r.,
  • termin realizacji zadania drugiego - do 26.10.2018r..

Zakres:

Dla zadania pierwszego: „Przebudowa z rozbudową ul. Łochowskiej w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego."
Roboty będą polegały na uporządkowaniu pasa ulicznego ulicy Łochowskiej oraz jej skrzyżowania z ulicami: Nakielską, Lisią, Sicieńską i Agatową. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na uporządkowanie układu komunikacyjnego, ale przede wszystkim dostosowaniu układu do potrzeb ruchu rowerowego. Długość zaprojektowanego odcinka wynosi ok.: 1160 m. z czego długość nowego ciągu pieszo-rowerowego wynosi około 1090 m.

Co będzie zrealizowane w ramach zadania:

Zostanie przeprowadzona kompleksowa przebudowa całego skrzyżowania. W efekcie, której powstanie rondo, komunikujące ze sobą ulice: Nakielską, Łochowską, Lisią, Sicieńskią oraz Agatową. W zakres budowy ronda wchodzi: wykonanie nowej nawierzchni z SMA wraz z podbudową na wszystkich pięciu wlotach. Budowa w obszarze ronda chodników dla pieszych z płytek chodnikowych o wymiarach 50x50 cm - szarych. Budowa w obszarze ronda, ścieżek rowerowych z asfaltobetonu, jak również zjazdów wykonanych z kostki brukowej betonowej. Budowa zatoki autobusowej wraz z nowym peronem przystankowym. Na odcinku od nowo zaprojektowanego ronda, po stronie północnej, powstanie chodnik dla pieszych z płytek o wymiarach 50x50 cm - szarych. Z kolei na odcinku od nowo zaprojektowanego ronda do drogi prowadzącej do Belmy, po stronie południowej, zostanie wybudowana ścieżka rowerowa z asfaltobetonu oraz chodnik dla pieszych z płyt betonowych. Na odcinku od skrzyżowania z drogą prowadzącą do Belmy do granicy miasta powstanie wspólny ciąg pieszo rowerowy z asfaltobetonu. Zaplanowane jest również wykonanie warstwy ścieralnej na jednym pasie, na fragmencie ulicy Łochowskiej w celu uzyskania jednostronnego spadku poprzecznego ulicy. Projekt zakłada także budowę kanalizacji deszczowej w obrębie nowego ronda i budowę nowoczesnego oświetlenia. Ponadto przewidziano przebudowę urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci wodociągowej, jak i gazowej.

Prace dla zadania pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej."

Tutaj roboty będą polegały na przebudowie skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej. W zakres przebudowy ronda wchodzi: wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na całym zaprojektowanym obszarze. Wykonanie odcinka ścieżki rowerowej z asfaltobetonu. Przebudowa chodników z nową nawierzchnią z płytek chodnikowych o wymiarach 50x50 cm. Ponadto zostaną przebudowane oraz dobudowane nowe elementy kanalizacji deszczowej. Przebudowana i zabezpieczona zostanie infrastruktura podziemna z różnych, wielu branż.