1. Opłaty za naruszenie przepisów taryfowych i porządkowych

• opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu
uprawniającego do bezpłatnych przejazdów
255,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 178,50 zł
• opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu ulgowego
bez uprawnień do ulgi
210,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 147,00 zł
• opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu okresowego imiennego,
który utracił ważność z dniem poprzedzającym kontrolę
12,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 8,40 zł
• opłata dodatkowa za przewóz bagażu wyłączonego z przewozu 90,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 63,00 zł
• opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu
bez uzasadnionej przyczyny
450,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 315,00 zł
• opłata manipulacyjna 12,00 zł

Opłatę manipulacyjną pobiera się w razie:

  •  umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej w sytuacji okazania w ciągu 7 dni kalendarzowych ważnego biletu okresowego imiennego zakupionego przed kontrolą lub ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi, których nie miał pasażer w czasie kontroli.

2. Inne opłaty

• opłata za wykonanie czynności personalizacji nowej karty BKM                                 10,00 zł

(w przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty z winy Pasażera albo konieczności aktualizacji danych wymagających wydania nowej karty)

3. Opłata za przewóz bagażu   - zwolniony z opłat (dotyczy bagażu dopuszczonego do przewozu)

4. Procedury uregulowania opłaty dodatkowej

• Opłatę dodatkową należy uregulować w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez kontrolera wezwania do zapłaty.

• Zapłaty można dokonać w kasie firmy kontrolerskiej Rewizor Paweł Adamiak ul. Jagiellońska 58 (budynek Dworca PKS) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, a we wtorki 8:00 – 18:00 (dotyczy tylko opłat dodatkowych wystawionych od dnia 01.06.2019 r.).

• Należność można także uregulować na poczcie lub w banku na podstawie otrzymanego blankietu opłaty lub przelewem na rachunek bankowy ZDMiKP:

- nr 13 1240 6452 1111 0010 8344 6204 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 czerwca 2019 r. Rewizor)

- nr 71 1240 6452 1111 0010 6806 2027 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2019 r. Rewizor)

- nr 28 1240 6452 1111 0010 5098 3138 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 lipca 2013 r do 31 maja 2016 r. Renoma)

• W przypadku zamiaru uregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty należy wpłacić kwotę opłaty dodatkowej obniżoną o 30% zgodnie z wykazem znajdującym się w zakładce opłaty dodatkowe i inne. O prawie do skorzystania ze zniżki decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy ZDMiKP.

• Do opłaty dodatkowej należy zawsze doliczyć pełną opłatę za przejazd liczoną w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego lub ulgowego (jeżeli przysługiwało uprawnienie).

• W razie nieuregulowania należności w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania wszczynane jest postępowanie sądowe a następnie komornicze powodujące znaczny wzrost wysokości zadłużenia związany z naliczeniem odsetek i kosztów windykacyjnych.

• UWAGA: W przypadku zamiaru uregulowania długu na etapie przedsądowym lub sądowym -przed egzekucją komorniczą (dotyczy wystawionych wezwań do zapłaty od 1 lipca 2013 r do 31.05.2016 r. Renoma), należy skontaktować się z biurem firmy kontrolerskiej ZW Renoma w Sopocie tel. 58 721-39-80 wew. 33 w celu ustalenia pełnej kwoty zobowiązania obejmującej także wartość odsetek i poniesionych już kosztów postępowania windykacyjnego.

• UWAGA: W przypadku wystawionych wezwań do zapłaty przed 1 lipca 2013 r. wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy ZDMiKP nr 59 1240 6452 1111 0010 4816 9386. Przed wpłatą należy skontaktować się z Działem Windykacji ZDMiKP tel. 52 582-27-80 lub 52 582-27-52 w celu ustalenia pełnej kwoty zadłużenia.

• Informujemy że w przypadku nieuregulowania zobowiązania wymagalnego od co najmniej 60 dni, dane dotyczące pasażera i zadłużenia są przekazywane w trybie obowiązujących przepisów do odpowiedniego rejestru dłużników.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012r. poz.1173 z poźn. zm.),
- Zarządzenie Nr 508/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy,

Zarządzenie Nr 508/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy