1. Opłaty za naruszenie przepisów taryfowych i porządkowych

• opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu
uprawniającego do bezpłatnych przejazdów
255,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 178,50 zł
• opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu ulgowego
bez uprawnień do ulgi
210,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 147,00 zł
• opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu okresowego imiennego,
który utracił ważność z dniem poprzedzającym kontrolę
12,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 8,40 zł
• opłata dodatkowa za przewóz bagażu wyłączonego z przewozu 90,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 63,00 zł
• opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu
bez uzasadnionej przyczyny
450,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 315,00 zł
• opłata manipulacyjna 12,00 zł

Opłatę manipulacyjną pobiera się w razie:

  •  umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej w sytuacji okazania w ciągu 7 dni kalendarzowych ważnego biletu okresowego imiennego zakupionego przed kontrolą lub ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi, których nie miał pasażer w czasie kontroli.

2. Inne opłaty

• opłata za wykonanie czynności personalizacji nowej karty BKM                                 10,00 zł

(w przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty z winy Pasażera albo konieczności aktualizacji danych wymagających wydania nowej karty)

3. Opłata za przewóz bagażu   - zwolniony z opłat (dotyczy bagażu dopuszczonego do przewozu)

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy,

Zarządzenie Nr 508/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy