W dniu 20.11.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2020-11-20 r.   zamieszczone zostało w BZP

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami 

3. Ścieżkę dostępu do posiadanej inwentaryzacji i paszportów

http://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20przetargu.zip

Termin składania ofert upływa w dniu: 04.12.2020 r., godz. 10:30

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania