W dniu 04.11.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Usługa utrzymania w stałej sprawności (ciągłej pracy) urządzeń działających w ramach systemu ITS w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Nr sprawy 060/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.10.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 2015-527617 w dniu 04.11.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektornicznej platformie zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/392772

ID postepowania: 392772