W dniu 14.05.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 539369-N-2020 z dnia 14.05.2020 r.;

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 3_9

3. Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ dotyczące umowy i przedmiotu zamówienia 023_20.zip

Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2020 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15.

 

W dniu 29.05.2020 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieścił informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 22.06.2020 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,zgodnie z art 92 ust.1 UPZP.