W dniu 13.03.2020 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kruszyńska - Puszczykowa - Sowia w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj (Program BBO)”.

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 523521-N-2020 zamieszczone w BZP w dn. 13.03.2020 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (016_2020 - SIWZ + załączniki).

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.03.2020 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:15

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Aneta Bartkowiak - tel.: 52-582-27-76,

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

W dniu 20.03.2020 r. Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami z dnia 20.03.2020 r.

 

W dniu 30.03.2020 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieścił informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

 

W dniu 06.05.2020 r. Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.