W dniu 01.08.2019 r. Zamawiający zamieścił w BZP  ogłoszenie o zamówieniu.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2019 r. o godz. 10:30. Termin otwarcia ofert - w dniu składania o godz. 11:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marlena Krzyżaniak tel 052 582-27-69.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

 

W dniu 07.08.2019 r., Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ. (Treść udostępniono w pliku poniżej).

 W dniu 16.08.2019 r. Zamawiający zamieścił informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 26.08.2019 r. Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.