W dniu 11.07.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa ulicy Gersona na os. Górzyskowo w Bydgoszczy w ramach programu BBO-I etap",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 572084-N-2019 z dnia 11.07.2019 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

3. OPZ, Dokumentację projektową (DP) i specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót (SST)

Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2019 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Monika Sangórska - tel.: (52) 582 27 66,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Milena Dorosz – tel.: (52) 582 27 48.

 

W dniu 26.07.2019 r. Zamawiający w załączniku zamieszcza Informację z sesji otwarcia ofert.

W dniu 01.08.2019 r. Zamawiający w załączniku zamieszcza unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 UPZP