Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.11.2018 r pod nr 654921-N-2018

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2018 r o godz. 10:00

Termin otwarcia - w dniu składania ofert o godz. 10:15

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Alicja Kruszczyńska     - tel.: +48 52-582-27-42,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Anna Koźlińska- tel.: +48 52-582-27-40

Bożena Łukasik - tel. +48 52 582-27-40

Szczegółówe informacje w załącznikach poniżej.

W dniu 05.12.2018 zamawiający w pliku poniżej zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 05.12.2018 r.

Nowe obowiązujące terminy:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2018 r o godz. 10:10

 

Termin otwarcia - w dniu składania ofert o godz. 10:15

Zamawiający w dniu 10.12.2018 w pliku poniżej zamieszcza informacje z sesji otwarcia ofert.

W dniu 28.12.2018 Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informację o wyborze

najkorzystniejszej oferty.

W dniu 11.01.2019 Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza zawiadomienie o ponownym

wyborze najkorzystniejszej oferty.