Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.11.2018 r pod nr 654830-N-2018

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2018 r o godz. 10:30.

Termin otwarcia - w dniu składania o godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak     - tel.: +48 52-582-27-69,

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Grzegorz Trzciński       - tel.: +48 52-582-27-17

Ewa Jucha                     - tel. +48 52 582-27-22

 

Szczegółówe informacje w załącznikach poniżej.

 

 W załącznikach poniżej Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert dla części I i części II

W plikach poniżej Zamawiający zamieścił informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej : w części I oraz w części II.