Zaprojektowany w latach 2008-10 most Uniwersytecki jest wyłączony z ruchu.
Na bieżąco informujemy Państwa o działaniach naprawczych na obiekcie, załączamy posiadane dokumenty oraz prezentujemy koszty poniesione na jego naprawę.

1. Utrzymujące się niesprzyjające warunki zimowe, częste opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz temperatury ujemne, powodują odkładanie się pokrywy śnieżnej na zamkniętym moście oraz jej lodowacenie. Zalegający śnieg, a szczególnie jego kilkudniowy odkład obciąża konstrukcję mostu zależnie od grubości od kilku do kilkudziesięciu kilogramów na 1 m2 co w świetle posiadanej ekspertyzy mówiącej o możliwości wystąpieniu awarii węzłów mocujących już pod własnym ciężarem mostu wymaga przeciwdziałania takim dodatkowym obciążeniom. Na bieżąco odśnieżamy konstrukcję mostu (fragmentu Trasy Uniwersyteckiej zlokalizowanego nad rz. Brdą). Od dnia zamknięcia mostu odśnieżaliśmy most dwukrotnie, zabezpieczyliśmy też oczyszczoną nawierzchnię odpowiednimi środkami chemii drogowej. Wszelkie działania muszą być prowadzone bez zbędnego obciążania dynamicznego konstrukcji mostu dlatego też do tych prac wykorzystujemy najmniejszy sprzęt (lekki) oraz prowadzimy odśnieżanie ręcznie. Nasze działania będziemy prowadzić sukcesywne z częstotliwością dostosowaną do opadów śniegu, do końca okresu zimowego.

2. W celu podjęcia jak najszybszych działań w zakresie zabezpieczenia obiektu w świetle zdiagnozowanych uszkodzeń mogących prowadzić do katastrofy budowlanej przygotowaliśmy wszystkie formalne dokumenty do działań w zakresie zamówienia z wolnej ręki z lokalną firmą branży mostowej KORMOST. Działania z przedstawionym Wykonawcą będą prowadzone w zakresie jak najszybszego przywrócenia wymagań normowych Mostu Uniwersyteckiego. W dniu 9 lutego na platformie zakupowej zaprosiliśmy przedmiotowego Wykonawcę do złożenia oferty w trybie z wolnej ręki, ofertę zaproszonego Wykonawcy powinniśmy poznać w dniu jutrzejszym tj. 16.02.2021. Po otrzymaniu oferty będziemy ją szczegółowo analizowali pod względem zaproponowanych rozwiązań technicznych oraz kosztów poszczególnych prac, kolejnym etapem będzie przystąpimy do negocjacji. O wyniku negocjacji poinformujemy w odrębnym komunikacie lub raporcie. Firma KORMOST w celu skrócenia czasu rozpoczęcia działań już w dniu 9 lutego 2021 roku rozpoczęła zwożenie pod obiekt elementów niezbędnych w pracach związanych z podparciem mostu. Przygotowywane jest obecnie zaplecze budowy. Zakładamy, że podparcie samo zabezpieczenie mostu przez jego podparcie, w zależności od warunków pogodowych, potrwa około 2 miesięcy.

3. W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami dotyczącymi zakresu oraz kosztów przeprowadzonych badań specjalistycznych oraz ekspertyz skutkujących zamknięciem mostu. W niniejszym raporcie prezentujemy szczegółowo koszty poniesione dotychczas przez ZDMiKP w ramach umowy utrzymaniowej dot. obiektów inżynierskich w okresie II półrocza 2020 do dnia 29.01.2021 związanych z badaniem Mostu Uniwersyteckiego.
Podobne zestawienia finansowe dotyczące kosztów podparcia, naprawy mostu będziemy podawać regularnie na naszej stronie internetowej w kolejnych raportach.

Prace eksperckie wykonane w ramach umowy utrzymaniowej dot. obiektów inżynierskich w okresie II poł. 2020 - 01.2021
na  Moście Uniwersyteckim:

 Kwota

usługi

  1. I.Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski
 

przegląd dokumentacji

 
 przegląd konstrukcji  
 obliczenia teoretyczne   
 opracowanie koncepcji naprawy  

Razem

213 000,00 netto

  1. II.Inne podmioty wspomagające proces oceny sytuacji technicznej mostu
 

inwentaryzacja skaningowa konstrukcji

 
 inwentaryzacja geodezyjna, niweleta przęseł  
 badania nieniszczące wszystkich węzłów zakotwień want  

Razem

157 960,00 netto


Całość usług związanych z oceną stanu mostu:

370 960,00 netto

 

456 280,80 brutto