W dniu 15.03.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w obszarze kładki dla pieszych zlokalizowanej przy

ul. Boya-Żeleńskiego w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod

Nr 2023/BZP 00136796/01 w dniu 15.03.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/740091

ID postępowania: 740091