W dniu 22.03.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO)
Nr sprawy 013/2022.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2022/BZP 00094001/01 w dniu 22.03.2022 r.
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/589634

ID postepowania: 589634