W dniu 30.11.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:  Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w Strefie Płatnego parkowania w Bydgoszczy w 2022 roku    Nr sprawy 047/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr   2021/BZP 00291536/01 z dnia 2021-11-30 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/544421

 

ID postepowania: ID 544421