W dniu 15.04.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdą w Bydgoszczy poprzez doprowadzenie konstrukcji do wymagań normowych: Etap II - zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia mostu.

Nr sprawy 007/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00033430/01 w dniu 15.04.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/446435

ID postepowania 446435