W dniu 13.04.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Budowa ul. Legnickiej – odcinek od zadania realizowanego w ramach zakresu 25/27 do ul. Spacerowej w Bydgoszczy

Nr sprawy 008/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00031562/01 w dniu 13.04.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/445687

ID postepowania: 445687