Drukuj

ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

Prowadzenie robót związanych z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy

Wykonawca robót wynikających z realizacji projektu "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), prowadzonych w pasie drogowym jest zobowiązany złożyć:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w ramach zadania "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" wraz z wymaganymi załącznikami:

Wniosek złożyć można:

Na podstawie w/w wniosku zostanie sporządzona umowa która będzie określała warunki zajęcia pasa drogowego, odtworzenia elementów jego konstrukcji oraz pozwoli na koordynację prac prowadzonych w pasach drogowym.

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót będzie się odbywać  po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Inspektora ZDMiKP na rzecz Wykonawcy.